Skip to content

Wdrożenie innowacyjnej technologii szyfrowania strumienia danych i uruchomienie nowych produktów w Multisoft S.A

Multisoft Spółka Akcyjna jest beneficjentem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Oś priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności firmy Multisoft S.A. na rynku regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych produktów przyczyni się do wzrostu przychodów wynikających z pozyskania nowych klientów.

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz praw do własności intelektualnej i know-how, w tym wyników prac B+R małej skali opracowanych w ramach bonu na innowacje, w ramach projektu grantowego nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 „Z bonem po innowacje 2.0!”, działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje RPO-L2020 – projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020.

W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną działania inwestycyjne niezbędne do wdrożenia produkcji w firmie Multisoft S.A. innowacyjnych na skalę światową następujących produktów:

  • Video Grabber HDMI(HGR-1001) – urządzenie szyfrujące strumień video uzyskanych z interfejsu HDMI
  • Dispaly Port (DGR-1001) – urządzenie szyfrujące strumień video uzyskany z interfejsu DisplayPort
  • Grabber USB (UGR-1001) – urządzenie szyfrujące strumień danych uzyskanych z interfejsu USB


Produkty te, używając kryptografii z kluczami jednorazowymi do szyfrowania i uwierzytelniania, jako jedyne na świecie spełniają wymogi szyfrowania i uwierzytelniania treści zgodnie z wymogiem „uwierzytelniania dynamicznego” jako definicji zgodnie z (UE1502/2015) w zakresie minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej, zatem w zakresie Cyberbezpieczeństwa i Usług Zaufania spełniają wymogi zarówno Unii Europejskiej, jak również spełniają z nadmiarem wymogi normy ISO/IEC 29115 stosowanej poza Unią Europejską. Zatem bez obaw o poziom bezpieczeństwa i zgodność z przepisami mogą być stosowane na całym świecie, w szczególność w obszarach wymagających zastosowania najwyższych standardów szyfrowania w procesie elektronicznej komunikacji zdalnej. Urządzenia te z opcją uwierzytelniania i szyfrowania treści z wykorzystaniem kryptografii z kluczami jednorazowymi są urządzeniami przetwarzającym dane opartym na platformie sprzętowej z wykorzystaniem układów Reprogramowalnych FPGA dostosowany do interfejsu HDMI, Display Port i USB z możliwością szyfrowania Video i Audio w czasie rzeczywistym.

Dzięki realizacji projektu ostaną wdrożone wyniki własnych prac B+R, w tym przeprowadzonych w ramach opisanego wyżej Bonu na innowacje, w ramach którego opracowano prototypowe rozwiązanie systemowe i narzędzia analityczne do świadczenia ww. usług.

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Multisoft S.A. jest zgodne z obszarem w ramach RIS: technologie informacyjno-komunikacyjne. Specjalizacja nadrzędna w projekcie to Specjalizacja 3. – Przemysł ICT – umiejscowiona w sektorze Innowacyjny Przemysł – Zrównoważony Rozwój, która obejmuje: Przemysł ICT, obejmujący inteligentne media i infotainment, internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych.

Na realizację powyższej inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 255 302,96 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 5 061 627,00 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2023